Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Benefactive SVCs in Mandarin Chinese

Miaomiao Zhang

The following sentences exemplify a sub-type of an aspectual SVC in Mandarin Chinese. More TypeCraft wiki pages on Mandarin Chinese can be found here  • SEM: E1-activity E2-achievement
  • SYN: V1+V2-give
送一本书给他
“send a book to him”
sòng
sòng
sendPRED
V1
yībĕn
bĕn
oneCL
QUANT
shū
shū
bookOBJTH
N
gĕi
gĕi
givePRED
V2
heOBJBEN3SGMASC
PN
送给他一本书
“give him a book (as s present)”
sòng
sòng
sendPRED
V1
gĕi
gĕi
givePRED
V2
heOBJBEN3SGMASC
PN
yībĕn
bĕn
oneCL
QUANT
shū
shū
bookOBJTH
N
织一件毛衣给他
“knit a sweater for him”
zhī
zhī
knitPRED
V1
yījiàn
jiàn
oneCL
QUANT
máoyī
máoyī
sweaterOBJPT
N
gĕi
gĕi
givePRED
V2
heOBJBEN3SGMASC
PN
  • SEM: E1-achievement E2-activity
  • SYN: V2-give +V1
给他织了一件毛衣
“(I) have knitted a sweater for him”
gĕi
gĕi
givePRED
V1
heOBJBEN3SGMASC
PN
zhī
zhī
knitPRED
V2
le
le
PRF
PRT
yījiàn
jiàn
oneCL
QUANT
máoyī
máoyī
sweaterOBJPT
N
他脱袜子给我们洗脚。
“He took off his socks and washed our feet.”
heSBJSG3PAGTMASC
PN
tuō
tuō
take.offPRED
V1
wàzi
wàzi
socksOBJPT
Ncomm
gěi
gěi
givePRED
PREP
wŏmen
wŏmen
weOBJ2PL
PN
washPRED
V2
jiăo
jiăo
feetOBJPT
Ncomm